2016-02-03 08:06:19

Raport dotyczący przejezdności dróg powiatowych

Na dzień 03.02.2016 r. wszystkie drogi powiatowe są przejezdne,  jezdnie czarne, suche..


pozostale aktualnosci


Zobacz

O Nas

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej

   Jesteśmy jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej. Na terenie naszego powiatu znajdują się drogi krajowe (Nr 79) , wojewódzkie: (Nr 768, 770 i 776), powiatowe i gminne. Naszym zadaniem jest utrzymanie dróg powiatowych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczny przejazd.
Pod naszą kontrolą znajduje się307,829 km dróg, w tym: 297,529 km dróg zamiejskich,10,300 km dróg miejskich, 16 mostów, 375 przepustów.

 

Nasze cele statutowe oraz zadania

 • Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
 • Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 • Pełnienie funkcji inwestora;
 • Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • Koordynacja robót w pasie drogowym;
 • Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
 • Przeprowadzanie kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
 • Wykonywanie robót inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • Sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym;
 • Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą;